privacyverklaring

Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens op onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die een persoonlijke band met u hebben, zoals naam, adres, e-mailadres of gebruikersgedrag.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in ons bedrijf?

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking:

Vakantiehuis "Zur Blautanne"
Frank Bienert
Uranusweg 22
45770 Marl
Deutschland (Duits)
0171 7077508
frank.bienert@gmx.de
https://ferienhaus-zur-blautanne.de/imprint.html

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail bereiken op frank.bienert@gmx.de of op ons postadres met de toevoeging "aan de functionaris voor gegevensbescherming".

Web hosting

Om onze online aanwezigheid te behouden, maken wij gebruik van een internet service provider op wiens server de website is opgeslagen (hosting) en die onze website op het internet beschikbaar stelt. De internetprovider verwerkt namens ons contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, inventarisgegevens en meta- en communicatiegegevens. Naam en adres van de internetprovider: domain FACTORY Oskar-Messter-Str. 33 85737 Ismaning Deutschland DEUTSCHLAND Hier kunt u de gegevensbeschermingsvoorschriften van deze internetprovider inzien: https://www.df.eu/de/datenschutz/ Rechtsgrond: De internetprovider verwerkt de bovengenoemde gegevens namens ons, Art. 28 AVG. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van ons legitiem belang bij een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van onze website, art. 6, lid 1, onder f) AVG.

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, verzamelt onze internetprovider alleen de persoonlijke gegevens die de browser die u gebruikt aan zijn server doorgeeft. Dit zijn de volgende gegevens:

 • IP adres
 • de datum en tijd van toegang tot onze website
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Toegangsstatus (HTTP-status)
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens
 • de internetprovider van het toegangssysteem
 • het type browser dat u gebruikt en de versie ervan
 • het besturingssysteem dat u gebruikt
 • de website van waaruit u toegang hebt gehad tot onze website
 • de pagina's of subpagina's die u op onze website bezoekt.

De bovengenoemde gegevens worden als logbestanden op de servers van onze internetprovider opgeslagen. Dit is noodzakelijk om de website weer te geven op het apparaat dat u gebruikt en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. Onze legitieme interesse in de verwerking van gegevens ligt in de bovengenoemde doeleinden. Rechtsgrond: De gegevensverwerking vindt plaats op basis van ons legitiem belang bij een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van onze website, art. 6, lid 1, onder f) DSGVO. Duur: De bovenstaande gegevens voor het ter beschikking stellen van onze website worden voor de duur van 3 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd.

Aangezien de cookies op uw computer worden opgeslagen, heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U hebt de mogelijkheid om via de veiligheidsinstellingen van uw browser te bepalen of er überhaupt cookies worden opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld vanaf het begin geen cookies accepteren of alleen op verzoek cookies accepteren of aangeven dat cookies worden verwijderd telkens wanneer u uw browser sluit. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Opslagduur/verwijdering

Wij zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen of blokkeren zodra het doel van de opslag is bereikt of niet meer van toepassing is. Opslag die verder gaat, vindt alleen plaats als dit ons door nationale of Europese regelgeving wordt gegeven. In dit geval worden de gegevens na het verstrijken van de in de desbetreffende voorschriften voorgeschreven bewaartermijn geblokkeerd of gewist, tenzij wij uw gegevens nodig hebben om een tussen ons gesloten overeenkomst na te komen of indien dit noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Informatie over de contactmogelijkheden die wij bieden

Als u contact met ons opneemt via e-mail, sociale media, telefoon, fax, post, ons contactformulier of op een andere manier en ons persoonlijke gegevens zoals uw naam, telefoonnummer of e-mailadres verstrekt of ons nadere informatie over uw persoon of uw bezorgdheid verstrekt, worden deze gegevens opgeslagen en verwerkt in ons bedrijf om uw aanvraag te verwerken. Rechtsgrond: Indien u uw verzoek in het kader van contractuele of precontractuele relaties met ons indient, is de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens artikel 6, lid 1, onder b). AVG. Indien uw aanvraag niet onder een van de bovengenoemde categorieën valt, ligt ons legitiem belang bij de verwerking van uw gegevens in het correct beantwoorden van uw aanvraag en in uw belang, Art. 6 lid 1 lit. F AVG. Verwijdering: De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn. We evalueren de noodzaak om de 2 jaar. U kunt de gegevensverwerking ook te allen tijde herroepen.

Uw rechten onder de AVG

Volgens het AVG heeft u de hieronder vermelde rechten, die u te allen tijde kunt doen gelden bij de in paragraaf 1 van deze privacyverklaring genoemde verantwoordelijke persoon:

 • Recht van toegang: volgens art. 15 AVG kunt u om bevestiging vragen of en welke van uw persoonlijke gegevens wij verwerken. Bovendien kunt u ons gratis informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of verzet, het bestaan van een recht van klacht en de herkomst van uw gegevens, indien niet bij ons verzameld. U hebt ook het recht om te weten of uw persoonlijke gegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, hebt u het recht om informatie in te winnen over de passende garanties in verband met de overdracht.
 • Recht op correctie: Volgens art. 16 AVG kunt u verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen en die op u betrekking hebben.
 • Recht op verwijdering: Volgens art. 17 AVG hebt u het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen, tenzij wij de verwerking ervan voor de volgende doeleinden nodig hebben:
  • o om aan een wettelijke verplichting te voldoen,
  • om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen,
  • de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en informatie, of
  • om redenen van algemeen belang als bedoeld in artikel 17, lid 3, onder c) en d), DSGVO.
 • Recht op beperking: volgens art. 18 AVG hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, indien
  • de nauwkeurigheid van de gegevens wordt door u betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens te controleren,
  • de verwerking van uw gegevens is onwettig, maar u weigert deze te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van de gegevens te beperken,
  • wij hebben de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar u hebt de gegevens nodig om een claim in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 21 AVG, maar het is nog niet duidelijk of de gerechtvaardigde redenen die ons recht geven op verdere verwerking ondanks uw bezwaar zwaarder wegen dan uw rechten.
 • Recht op informatie: Als u ons het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen ons hebt laten gelden, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens over u bekend zijn gemaakt, op de hoogte te stellen van de rectificatie of verwijdering van de door u gevraagde gegevens of van de beperking van de verwerking ervan, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om door ons op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers.
 • Recht op gegevensoverdracht: volgens art. 20 AVG kunt u ons verzoeken om de persoonlijke gegevens die u ons in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat hebt verstrekt, te ontvangen of om deze aan een andere verantwoordelijke partij over te dragen.
 • Recht van beroep: Volgens art. 77 AVG hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Hiervoor kunt u contact opnemen met de toezichthouder van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of ons hoofdkantoor.

herroepingsrecht

In overeenstemming met art. 7 lid 3 AVG heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken. De door u verklaarde herroeping verandert niets aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens tot de herroeping.

recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van een belangenafweging (art. 6, lid 1, onder f AVG). Dit is in het bijzonder het geval wanneer de gegevensverwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Als u gebruik maakt van uw recht van bezwaar, vragen wij u de redenen daarvoor toe te lichten. Wij zullen uw persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij u kunnen bewijzen dat dwingende redenen die bescherming verdienen zwaarder wegen dan uw belangen en rechten.

Ongeacht het bovenstaande hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse.

Gelieve uw bezwaarschrift te richten aan het contactadres van de hierboven vermelde verantwoordelijke persoon.

FeWo direct

We gebruiken de FeWo directe kalender widget van HomeAway UK Limited, Level 25, Portland House, Bressenden Place, Londen, SW1E 5BH op onze website.

Via een kalenderwidget van FeWo-direkt geïntegreerd op onze website heeft u de mogelijkheid om uzelf te informeren over de geboekte en gratis data in ons vakantieappartement. De integratie van de FeWo-direkt widget vindt plaats via Javascript op onze homepage via een API-programmeerinterface. Er worden geen gegevens door ons verwerkt. Door op de link onder de kalenderwidget te klikken wordt u doorverwezen naar onze boekingspagina op fewo-direkt.de. Door het doorsturen van FeWo-direkt verzamelt mogelijk uw IP-adres, datum en tijd van het gesprek, overgedragen hoeveelheid gegevens die de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) en verwerkt deze. We weten echter niet in detail welke gegevens precies worden doorgegeven. Rechtsgrond: De integratie van de widget is gebaseerd op ons legitiem belang bij een optimale marketing en dienstverlening, art. 6, lid 1, onder f DSGVO. Preventie: U kunt de verwerking van uw persoonlijke gegevens voorkomen door niet op de link te klikken.

Informatie van derden:

Privacybeleid: https://www.fewo-direkt.de/info/legal/datenschutz

veiligheidsmaatregelen
Daarnaast nemen wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek om te voldoen aan de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen onbevoegde toegang door derden.

Tijdigheid en wijziging van deze verklaring inzake gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en geldt vanaf augustus 2018. Als gevolg van wijzigingen in de wettelijke of officiële voorschriften kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen.

Deze privacyverklaring is opgesteld met behulp van de SOS-wet. De privacyverklaring generator vindt u hier. SOS Recht is een aanbod van MMR Müller Müller Müller Rößner Rechtsanwälte Partnerschaft uit Berlin.